Prispevki v slovenskem jeziku

Hitrorastoče rastline - pilotni projekt

 

En izmed glavnih ciljev projekta PEMURES je bila vzgoja in raziskovanje hitrorastočih rastlin, kot se je izkazalo - z zelo uspešnim izidom.

 

Po testiranju več hitrorastočih drevesnih vrst (ex situ genska banka) smo vzpostavili še dodaten nasad (slika desno) in po dveh letih drevesa predelali v sekance. Rezultati in izkušnje so povzeti v poročilu: Smernice za sonaravno vzgajanje in trajnostno gojenje hitrorastočih drevesnih vrst (PDF - 1,5MB).

 

 

Strokovne osnove za osnovanje zunajgozdnih lesnih nasadov za proizvodnjo biomase so na voljo prek povezave: Strokovne osnove (PDF - 0,4MB)

PEMURES Kurzumtriebspflanzen

Uspešna vzgoja hitrorastočih drevesnih vrst (obdobje: 2 leti)

 pemures-src-02 pemures-src-09 
 pemures-src-01  pemures-src-03
 pemures-src-10  pemures-src-04
 pemures-src-05  pemures-src-06
pemures-src-07 pemures-src-08
pemures-src-11 pemures-src-12

 

Uspešen zaključek projekta PEMURES

DSCN4251a-small  

Projekt PEMURES se je uspešno zaključil s koncem januarja 2015. S projektnimi partnerji ob zaključku projekta ugotavljamo, da smo tekom projekta več kot le dosegli zastavljene cilje: vzpostavili smo Kompetenčni center COVE, ustvarili smernice za kmete, izdelali poslovne načrte, oblikovali energetske koncepte, organizirali konference, izvedli delavnice, informirali javnost, prav tako smo vzpostavili gensko banko za nasade s kratko obhodnjo in še veliko več.

 

Podrobnejše informacije o posameznih aktivnostih so na voljo na tej spletni strani, prav tako pa so v spletni knjižnici dostopni vsi strokovni prispevki, nastali v sklopu projekta. 

 

 

Poslovni načrt za zagotavljanje energijskega lesa

V sodelovanju z gospodom Franzem Jandrisitsem iz podjetja Biowärme Güttenbach smo razvili Koncept zagotavljanja energijskega lesa, z namenom mobilizacije neizkoriščenih virov iz domačih gozdov. Izhajajoč iz že obstojočega demonstracijskega projekta, ki se izvaja v Güttenbachu, smo razvili poslovni načrt za zagotavljanje energijskega lesa, ki povezuje lastnike gozdov z biomasnimi toplarnami. 

 

Le z usklajenim pristopom vseh akterjev vzdolž verige za ustvarjanje dodane vrednosti je možno doseči najboljše možne pogoje za vse deležnike. Podrobne študije izvedljivosti kažejo na obetavne napovedi za izvajalce.  

 

 

Koncept (poslovni načrt) si lahko brezplačno prenesete na povezavi:

 

Zagotavljanje energijskega lesa (PDF - 1,3MB)

 Doczekal-Jandrisits-Novakovits-smallLagerplatz

 

Čezmejna Bela knjiga za obnovljive vire energije


Whitebook naslovna

Bela knjiga: Smernice za pripravo čezmejne razvojne politike na področju obnovljivih virov energije

 

Politični in gospodarski okvirni pogoji za obnovljive vire energije so v obmejnem območju Slovenija-Avstrija različni, hitro spremenljivi, prav tako pa so v pristojnosti različnih institucij. Za lažje načrtovanje in izvajanje projektov je treba najprej vzpostaviti dologoročno stabilne regulative in okvirne pogoje na tem področju.

 

Tekom triletnega projekta smo zbrali informacije s strani najrazličnejših deležnikov ter na osnovi le-teh podali priporočila za ustvarjanje okvirnih pogojev, namenja regionalnim in nacionalnim oblikovalcem politik, ki lahko vplivajo na hitrejši prehod na obnovljive vire energije.  

Tako smo na primer ugotovili, da so odkupne cene za zeleno električno energijo iz biomasnih SPTE naprav v Sloveniji variabilne in so odvisne od trenutnih cen surovin ter inflacije, medtem ko je v Avstriji to področje zakonsko neurejeno in kot tako ne spodbuja gradnje novih naprav. 

 

Bela knjiga je, skupaj z analizo pravnih in političnih okvirnih pogojev, na voljo za brezplačen prenos na naslednji povezavi:

 

Bela knjiga o obnovljivih virih energije (PDF -1,8MB) 

 

 

Kmetovalec kot proizvajalec energije

V okviru projekta PEMURES smo izdelali brošuro "Kmetovalec kot proizvajalec energije", v kateri so predstavljeni inovativni primeri in poslovni modeli za obnovljive vire energije. 

 

Namen izdaje brošure je prikaz možnosti za proizvodnjo energije pri kmetovalcih, s čimer bi spodbudili rabo regionalnih resursov in delovna mesta z dodano vrednostjo. 

 

 

Brošuro si lahko brezplačno prenesete preko naslednje povezave: 

 

Kmetovalec kot proizvajalec energije (PDF - 0,7MB)

 

Večje količine tiskanih verzij brošure lahko brezplačno dobite v podjetju Skupina FABRIKA d.o.o.

 Brosura naslovna

 

Razvojne politike na področju obnovljivih virov energije

 

pemures-07

V četrtek, 15. januarja 2015 je v Ljutomeru potekala strokovna konferenca na temo Razvojnih politik na področju obnovljivih virov energije ob zaključku projekta PEMURES. Zbrane udeležence konference je nagovorila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba.

Na konferenci je sodelovalo deset strokovnjakov, ki so predstavili različne vidike razvojnih politik na področju obnovljivih virov energije, primere dobrih praks in potencial obnovljivih virov energije. Konference so se udeležili še predstavniki lokalnih skupnosti, skrbniki razvojnih politik slovenske in avstrijske čezmejne regije ter tudi predstavniki zainteresirane javnosti.

 

Konferenca se je zaključila z ugotovitvijo, da se je Nacionalni energetski plan Slovenije v preteklosti izvajal pomanjkljivo, zaradi česar ostajajo potenciali Slovenije na področju obnovljivih virov neizkoriščeni. Iz tega razloga se bo v prihodnje potrebno osredotočiti na sodelovanje ter izmenjavo izkušenj in znanj, kar je nenazadnje bila tudi osrednja ideja strokovne konference in celotnega projekta PEMURES. 

 

Kratek video povzetek konference

 

Izročki strokovne konference so na voljo na spodnji povezavi:

Izročki strokovne konference (slovenščina, PDF - 4.86 MB)

 

pemures-01  pemures-02
pemures-03  pemures-04
pemures-05  pemures-06
pemures-07  pemures-08

Objava čezmejnega energetskega koncepta

 

V okviru projekta PEMURES smo pripravili čezmejni energetski koncept za Pomursko regijo in avstrijsko Gradiščansko. 

 

Primerjava regij v tem kontekstu je pokazala zanimive razlike med regijama, ki jih je smiselno upoštevati pri obravnavi možnosti za trajnostni razvoj obeh regij. 

Energetski koncept

Objavljene študije so na voljo na naslednjih povezavah:

 

Energetski koncept - Razširjeni povzetek in primerjava obeh regij (Angleščina, PDF - 1MB)

Energetski koncept Pomurja (Slovenščina, PDF - 2,8MB)

Energetski koncept avstrijske Gradiščanske (Nemščina, PDF - 3,8MB) 

 

 

Podpisano pismo o nameri med COVE in EEE

COVE Kompetenčni center za obnovljive vire energije Ljutomer in European Centre for Renewable Energies (EEE) sta januarja 2014 podpisala pismo o nameri za sodelovanje pri razvoju novih projektov, pri katerih bo v ospredju promocija Güssinga skozi organizacijo delavnic, visoko strokovnih seminarjev, študijskih ekskurzij v Güssing, kot tudi skozi realizacijo teritorialnih načrtov, študij izvedljivosti in poslovnih načrtov, temelječih na güssinškem modelu, z namenom približanja le-tega podeželskemu, hribovitemu in gorskemu območju Slovenije, ki se sooča z razvojnim nazadovanjem, depopulacijskimi procesi in splošno marginalizacijo.

Objavljena študija "Organski odpadki"

study-organic-waste

V okviru projekta PEMURES smo posebno pozornost namenili organskim odpadkom. V ta namen je bila pod vodstvom Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru izvedena obsežna študija. 

 

V Pomurski regiji smo izvedli celovito raziskavo z namenom identifikacije priložnosti za učinkovito izrabo organskih odpadkov. Med organske odpadke se uvrščajo med drugim tudi živilski odpadki, kuhinjski odpadki, odpadki, ki nastajajo pri negi dreves v parkih, gnojevka in gnoj ter drugi odpadki kot so papir, karton in lesni odpadki. 

 

V študiji je zajet tudi opis nekaterih tehnologij za izrabo organskih odpadkov, ki pomenijo priložnost za pretvorbo neizkoriščenih resursov iz tega vira v energijo v prihodnosti. 

 

Študija je na voljo za prenos: 

Povzetek študije "Organski odpadki" v slovenskem in nemškem jeziku - PDF (0,1MB)

Celotna študija "Organski odpadki" v slovenskem jeziku - PDF (5,7MB)

 

Projektno srečanje v Ljutomeru

PEMURES-01-kNa avgustovskem projektnem srečanju partnerjev projekta PEMURES  so bile predstavljene prihajajoče projektne aktivnosti.

 

Študija o bioloških odpadkih na območju Ljutomera, kot tudi energetska koncepta obeh projektnih regij bodo v kratkem, po posodobitvi podatkov objavljeni na spletni strani. Srečanja s strokovnjaki bodo predstavljala temelj snovanja čezmejne Bele knjige o obnovljivih virih energije, hkrati pa tudi osnovo za analizo zakonodajnega okvira.

 

»Tudi projekt "Kmet kot dobavitelj energije" predstavlja pomemben del celotnega projekta, ki si prizadeva za decentralizirano trajnostno krepitev regije« je dejal vodja projekta PEMURES Christian Doczekal.

 

V okviru srečanja je potekal tudi ogled demonstracijskega nasada PEMURES, kjer so posajene hitrorastoče rastline. Mnenje predstavnika Gozdarskega inštituta Slovenije, dr. Gregorja Božiča je zelo pozitivno naravnano. Nekatere rastline so tako že prepoznane kot robustne in hitrorastoče, za prihodnjo rabo najustreznejše energetske rastline.

 

PEMURES-01

PEMURES-02

PEMURES-03

PEMURES-04

 

 

Uspešno izvedena konferenca "Neizkoriščeni viri v naši regiji"

  

pemures-01Partnerji projekta PEMURES so se na konferenci, ki se je odvijala 8. maja v Güssingu, srečali s 87. predstavniki gospodarstva,  kot tudi župani iz Slovenije in Avstrije, s katerimi so vzpostavili nove poslovne odnose. Namen otvoritvene konference projekta "PEMURES" (Penetrating the Energy Market by up to now Unused Energy Sources) je spodbujanje k izrabi še neizkoriščenih virov v naši regiji. 

"S tem smo povečali trajnostno in učinkovito rabo prostora, hkrati pa nismo vstopili v konkurenčen odnos s proizvodnjo hrane" je dejal direktor podjeta GET (Güssing Energy Technology) dr. Richard Zweiler. V okviru projekta je bil po zgledu EEE (Europäisches Zentrum für erneuerbare Energie GmbH) in GET v Ljutomeru ustanovljena pisarna "COVE", ki predstavlja kompetenčni center za obnovljive vire energije z namenom podpore pri dolgoročnem prehajanju regije na obnovljive vire energije.     

 

Na konferenci so ugledni predavatelji iz Slovenije in Avstrije predstavili možnosti izrabe hitrorastočih rastlin, bioloških odpadkov, geotermalne energije in priložnosti za občine. Župan Güssinga (Avstrija) Vinzenz Knor in županja Občine Ljutomer Olga Karba sta spregovorila o priložnostih in ovirah v kontekstu rabe obnovljivih virov energije. 

 

Zanimanje mnogih slovenskih občin ni tako veliko le zaradi bogatih izkušenj in realizacije številnih referenčnih projektov na avstrijski strani, temveč tudi zato, ker so mnogi uspešni demonstracijski projekti v Avstriji zelo primerni tudi za decentralizirane, regionalne strukture v Sloveniji.  

 

Prebivalci Občine Ljutomer tako na primer v največji meri še zmeraj uporabljajo fosilna goriva, vendar je industrijski sektor obsežnejši in tudi pogoji so že danes občutno boljši kot so bili pred 25. leti v Güssingu. 

 

"Do konca leta 2014 bodo predstavljene nadaljnje možnosti kot je na primer "Kmet kot dobavitelj energije" in tudi čezmejna Bela knjiga o obnovljivih virih energije, ki bo vsebovala nove zamisli za prihodnost" je povedal vodja projekta PEMURES Christian Doczekal. 

 

Na spodnji povezavi se nahaja video posnetek konference: 

http://youtu.be/p_4zROqafyA

pemures-01

 

Tukaj lahko brezplačno prenesete gradiva predavanj:

 

1 - Model Güssing (Richard Zweiler)

2 - Predstavitev projekta PEMURES (Richard Zweiler, Rok Sunko)

3 - Regionalni energetski koncept (Manfred Hotwagner, Rok Sunko)

4 - Hitrorastoče rastline (Christian Pinter)

5 - Biološki odpadki (Miran Lakota)

6 - Priložnosti in ovire (Olga Karba)

7 - Neizkoriščeni resursi (Manfred Hotwagner)

8 - Zakonodaja na področju gozdov in hitrorastočih rastlin v Sloveniji (Gregor Božič)

9 - Primeri dobrih praks v Sloveniji in Avstriji (Zweiler, Sunko)

10 - Primer geotermalne energije (Bernd Böchzelt)

11 - Elektrarna na biomaso Güssing in 2. generacija goriv (Richard Zweiler)

 

pemures-01 pemures-02

pemures-03 pemures-04

pemures-05 pemures-06

pemures-07 pemures-08

pemures-09 pemures-10

pemures-11

 

 

Projektno srečanje s čezmejno daljnovidnostjo

Na projektnem srečanju PEMURES partnerjev v januarju so bile določene smernice za prihodnost. S tem je že odprt pristojni center za obnovljivo energijo "COVE" v Sloveniji, kot pomemben sestavni del projekta, lahko pričel s svojim delom.  

Pomemben Know-How je že v času priprav bil iz Güssinga prenesen v Slovenijo in sedaj tvori osnovo za vso nadaljnjo delo. Prav tako so se že odvila nekatera srečanja strokovnjakov, kjer so bili prestavljeni primeri dobre prakse iz Avstrije in Slovenije, ki sedaj služijo kot vzgled za prihodnje ukrepe uresničitve.    

8. maja bo v Güssingu Kongres na temo neuporabljeni viri, kratka obhodnja, biogeni odpadki in čezmejni energijski koncept. Vsi, ki jih to področje zanima, lahko pričakujejo program poln idej, prav tako pa ogled naprav ekološkega mesta Güssing.     

DI Christian Doczekal, PEMURES projektni vodja je dejal: "V prihodnjih tednih bo izdelana tako imenovana čezmejna bela knjiga (Whitebook) za obnovljivo energijo,  kot tudi koncept, v katerem bo kmet nastopil kot dobavitelj energije".

meetingpic xs 

 

Odprtje Kompetenčnega centra za obnovljive vire energije Ljutomer

 

nalepka COVE RS2

 

Projektni partnerji so znotraj projekta PEMURES 1.10.2012 ustanovili kompetenčni center za obnovljive vire energije, pod imenom COVE – Kompetečni center za obnovljive vire energije Ljutomer. Poslanstvo COVE  je razvoj, osvajanje znanja in kompetenc na področju identifikacije, promocije in trajnostne rabe obnovljivih virov energije, povezovanje podjetij in drugih organizacij ter prenos znanja z namenom trajnostne in odgovorne rabe obnovljivih virov energije. Trajnostno in odgovorno rabo obnovljivih virov razumemo kot sonaravno, obnovljivo ter za okolje neobremenjuječo izkoriščanje  resursov, ki so lokalno prisotni in dostopni, ter katerih raba se izvaja na načine in na lokacijah, kjer je le to smiselno ter ekonomično.

  

Znanstveni članek na temo hitrorastočih rastlin v Sloveniji

 

Članek XSProjektni partnerji projekta PEMURES so v drugi polovici leta 2012 znotraj znanstvene publikacije Folia biologica et geologica (Letnik 53, Številka 1-2 2012) izdali znanstveni članek Stanje, izkušnje in možnosti pridobivanja lesne biomase s hitrorastočimi drevesi na zunaj gozdnih površinah v Sloveniji (Avtorja Dr. Gregor Božič in Dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije).