Opis projekta Dobra voda za vse

 

Upravljanje z vodami je ena glavnih tem 21. stoletja, saj se zaradi povečane porabe količina vodnih virov naglo zmanjšuje, predvsem pa je ogrožena njihova kakovost. Območje Pomurja, Spodnjega Podravja in Međimurja povezujejo številne skupne geografske, kulturne, razvojne in okoljske značilnosti, predvsem pa geografska lega med porečji reke Mure in Drave. Za doseganje zadostne stopnje trajnostnega demografskega in gospodarskega razvoja obmejnega območja je med drugim potrebno zagotoviti ustrezno skupno trajnostno upravljanje z vodami, še posebej ustrezno zbiranje in čiščenje odpadnih voda in zaščita vodnih virov območja. Onesnaženje podzemnih in površinskih voda je predvsem posledica obremenjevanja iz razpršenih virov intenzivnega kmetijstva in razpršene urbanizacije, značilno za celotno čezmejno projektno območje .

 

Projekt nagovarja predvsem štiri zaznane sklope problemov v čezmejnem območju, pa tudi širše:

  • Reševanje vprašanja odpadnih komunalnih voda v razpršenih naseljih
  • Onesnaževanje voda zaradi intenzivnega kmetijstva in problem zagotavljanja zadostnih količin vode
  • Pomanjkanje transfera znanj in dobrih aplikativnih modelov varstvene rabe:
  • Nezadostna informiranost in ozaveščenost prebivalcev, javnega sektorja in gospodarstva o pomenu in potencialih sonaravnega upravljanja z vodami

Ciljne skupine projekta so:

  • lokalne skupnosti, prebivalci ruralnega obmejnega območja, kmetje, lastniki zemljišč, komunalna podjetja, nevladne organizacije (trajnostni razvoj, turizem, ekološka združenja…)
  • Predstavniki ciljnih skupin iz območja bodo v projektu dobili neposredne izkušnje trajnostnih pristopov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, varovanju vodnih virov in zmanjševanja pritiskov na podeželju iz kmetijstva ter prepoznavanju lastnih razvojnih možnosti v smeri trajnostnih pristopov razvoja

Projekt je sofinanciran znotraj Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Hrvaška, Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

Več informacij: http://www.dobravodazavse.com/